Historiek

Historiek van het woonzorgcentrum De Linde

De congregatie van de zusters van de H. Vincent Depaul van Waarschoot vond haar ontstaan in 1840. Er was toen armoede en onwetendheid op profaan en godsdienstig gebied. Z.E.H. Petrus De Vos,  pastoor van Waarschoot en deken van het district Eeklo,  werd getroffen door de bittere nood van de kinderen en de armsten van zijn parochie. Met mejuffrouw Bernardine De Neve uit de Weststraat te Waarschoot en enkele andere juffrouwen,  die zich al verdienstelijk maakten op de parochie o.a. in het onderwijs,  stichtte hij de “Congregatie van de zusters van de H. Vincent Depaul” te Waarschoot.

Het grote doel of charisma van de congregatie was en is:“School te houden voor de arme kinders om die op te kweeken in de goede zeden en in de Roomsche Catholijke Leering en om hun te leeren werken en alzoo eerlijk aen den kost te geraken,  alsmede om de arme zieke en ongeneesbare persoonen van beyde geslachten te houden en op te passen:  alles tot meerdere eere van God.” (uit de oorspronkelijke leefregel)

Van in het begin hebben de eerste zusters zich ontfermd over armen en bejaarden.We lezen in de annalen:” Het kwartier der arme menschen van het vrouwelijck geslagt is gemaekt van twee huyzekens,  gelegen naest den grooten bouw.”en verder:“Het kwartier van het mannevolk is ook gemaekt van twee kleyne huyzekens,  ten jare 1840.”“De grote bouw,  wezende het noord-gedeelte is gemaekt in 1843 en de tweeden bouw,  daaraan vast,  wezende het zuiddeel,  zonder kamers,  wel twee grote plaetsen,  is gemaekt in 1845. Den bouw van twee stagiën in het manskwartier gebeurde eveneens in 1845.” Bij verdere lezing ontdekken we dat de vrouwen op de 1ste en de 2de verdieping woonden en hun gemeenschappelijke zit- en eetplaats beneden hadden in het noordgedeelte van de groten bouw,  gescheiden door een gang,  met die van de mannen.  Inwoners:  118

In 1884 werd het bestaan van het rustoord in vraag gesteld door de liberale regering,  maar mocht uiteindelijk toch blijven bestaan. Het ging over 69 bejaarde mannen en 60 vrouwen.

In 1893 werd er een volledig nieuw hospitaal (in onze tijd zouden we spreken van rustoord) bijgebouwd,  terwijl de bestaande gebouwen werden aangepast.Er was en bleef een volledige scheiding tussen mannen en vrouwen. Men sprak over de afdeling:  Sint-Paulus (mannen) en Sint-Marie (vrouwen).

In 1939 kwam er een volledig nieuw gebouw,  waarvan het gelijkvloers diende voor de communauteit van de zusters en de twee verdiepingen voor kamers van dames pensionairen. Er was plaats voor 40 personen. Men noemde de afdelingen:  Sint-Agnes (1ste verdieping) en Sint-Elisabeth (2de verdieping). In die tijd werd een onderscheid gemaakt qua bediening en maaltijden voor deze dames en voor de mannen en vrouwen die in gemeenschappelijke zalen of kamers leefden,  dus minder betaalden of onderhouden werden door de gemeente. Men sprak toen van de 1ste ,  2de en 3de klas inwoners.

In 1949 werd het hospitaal (bejaardentehuis) opgericht in 1893 verbouwd en bijna in zijn geheel vervormd.Er kwam een moderne afdeling voor vrouwen van Sint-Marie,  een verblijf voor de mannen van Sint-Paulus en een boerderij,  waar eveneens verschillende mannen verbleven. Op de 1ste verdieping van het nieuwe gebouw bij de mannen was er plaats voor 26 kamers en op de 2de verdieping kwamen er 12 mansardekamers. Op de beide verdiepingen waren er nu toiletten en was er lopend water. Beneden kwamen dan nog de gemeenschappelijke eet- en zitplaats en twee ziekenzalen. De “vrouwkens” beschikten eveneens over een ruime zitplaats en eetplaats,  twee gemeenschappelijke slaapzalen,  vier kamers en een badkamer.

Later,  in 1964,  werd vooral deze afdeling aangepast aan de toenmalige wetten en eisen. De officiële benaming “Rustoord de Linde” kwam tot stand,  een naam genoemd naar de prachtige linde die gans de tuin overheerste.

In 1970 werd de materniteit,  opgericht in 1949,  gesloten en omgevormd tot bejaardenafdeling voor dames met een mogelijkheid voor 12 kamers.  Nu sprak men over de afdeling Sint- Anna.

In 1972 werden de afdelingen van de dames pensionaires vernieuwd en aangepast:  vernieuwing van het dak,  kamers uitgerust met centrale verwarming,  warm en koud water,  meubels aangepast en badkamers ingericht. Er kwam een therapiezaal met bijhorend magazijn op een gedeelte van de vroegere materniteit.In dat jaar verzorgden de zusters,   samen met lekenpersoneel,  123 bewoners:

  • 43 mannen (gemeenschappelijke zalen en kamers)
  • 38 vrouwen (gemeenschappelijke zalen en kamers)
  • 42 meer “begoede” dames.

Tussen 1984-1989 werden er opnieuw aanpassingswerken uitgevoerd volgens de opgelegde normen.  Maar daar er té veel moderniseringswerken en aanpassingen moesten gebeuren,  zowel bij de dames pensionaires als bij de minder begoede mensen,  werd er besloten tot de bouw van een volledig nieuw rusthuis en dit op de plaats van de gebouwen van de vroegere gemeenschappelijke afdelingen en van de afdeling Sint-Anna,  die volledig werden afgebroken.  Het ander gebouw,  dit van de dames pensionaires,  bleef bestaan en werd gebruikt voor kleedkamers van het personeel,  voor kantoren,  dokters- en verpleegsterslokaal …

De werken voor de nieuwbouw vatten begin november 1991 en zou aan 106 bejaarden plaats geven.

Op 17 mei 1994 werd de nieuwe woonst door al de bejaarden ingenomen en was er absoluut geen sprake of mogelijkheid meer tot klassenverschil,  ook de namen van de verschillende afdelingen verdwenen.

Op 1 januari 2000 kwam de instelling onder een nieuwe vzw (ander bestuur).  De instelling kreeg een nieuwe naam:  Woon- en Zorgcentrum “De Linde” vzw.

In september 2001 werden er vernieuwingswerken gestart in het vroeger gebouw van de dames pensionaires.  Dit gebouw wordt ingenomen door de zustergemeenschap.

In december 2001 werd gestart met de bouw van 30 serviceflats.

Op 9 mei 2003 werden deze serviceflats officieel geopend en kregen de naam Residentie Zilverlinde.  Van bij de opening waren alle serviceflats verhuurd.

In 2004 werd het huis met achtergelegen magazijnen, Schoolstraat 31, aangekocht. Momenteel wordt dit verhuurd aan het OCMW Waarschoot die er burelen in gevestigd heeft.

Op 2° Paasdag 2006 werd de nieuwe polyvalente zaal ingezegend door Aalmoezenier Lippens, in aanwezigheid van Pastoor Van Cauteren, die het kruisbeeld schonk. Ruim, modern en met veel licht is deze zaal een grote verbetering ten behoeve van onze bewoners.

In april 2010 werd gestart met de bouw van een Centrum voor Kortverblijf en werd in gebruik genomen op 3 januari 2011.  Er zijn 3 kamers aanwezig.Het cvk biedt, gedurende een bepaalde periode opvang en verzorging aan de zorgbehoevende ouderen.  Tevens worden dezelfde diensten aangeboden dan bewoners die verblijven in het Woon- en Zorgcentrum.

Op 26 augustus 2016 werd het woonhuis in de Schoolstraat 31 verkocht.  De lokalen werden niet meer verhuurd aan het OCMW Waarschoot daar deze een nieuwe bestemming kreeg. Bovendien waren er toen reeds plannen om een nieuwe vleugel te bouwen en kon het huis geen meerwaarde meer bieden voor het Woon- en Zorgcentrum.

Op datum van 1 januari 2012 werd een aanvraag ingediend om 32 extra bedden te verkrijgen bij de Vlaamse Overheid.  Op 17 juli 2012 werd positief bericht ontvangen van de administratueur generaal van het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid voor de realisatie ervan.

Op basis van de nieuwe wetgeving die werd ingevoerd op 20 december 2013 door de Vlaamse regering werd de raad van bestuur verplicht tot het indienen van een erkenningskalender in december 2014 waarmee zij de uitvoering van hun realisatie dienden kenbaar te maken aan de Overheid.  De maatregeling van de Vlaamse Regering had als enig doel de uitgaven voor Vlaanderen te spreiden.  Er werd door de raad van bestuur gevraagd om de bedden te mogen openen in het tweede kwartaal van 2017.  De Overheid schoof echter de vraag op naar het vierde kwartaal van 2018 omwille van dossiers met een grotere dringendheid.  Dit met het gevolgd dat de nieuwbouw veel sneller klaar was dan de wettelijke openingsdatum van 1 oktober 2018.

De bouwaanvraag zelf werd ingediend op 14 december 2014 en werd zonder opmerkingen op 16 maart 2016 vergund.

De bouw voor 49 kamers waarvan 32 extra beden werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 18 april 2016.  Op 1 juli 2016 werd PV opgemaakt van de geïnteresseerde kandidaten, 10 in totaal.  Op 20 september 2016 besliste de raad van bestuur om in zee te gaan met de aannemer MBG.

Het contract werd getekend en de opdracht startte concreet op 21 oktober 2016.

Een feestelijke eerste steenlegging werd gevierd op 6 januari 2017.

Met prioriteit werd de grootkeuken opgeleverd op 21 september 2017.  De inrichting van de grootkeuken werd uitgevoerd door de firma Bossuyt.  Zij werden de uitgeschreven opdracht van 9 december 2016 gegund op 20 januari 2017. Na een feestelijk weekend werd de keuken in gebruik genomen op 2 oktober 2017.

Op 19 januari 2018 werd de tweede fase opgeleverd door MBG.  Drie zorgafdelingen in totaal met kiné, ergo, bergingen, personeelsruimte en kleedkamers.  De twee bovenste bouwlagen met op het eerste verdiep 17 kamers en op het tweede verdiep 15 kamers vormen één geheel.  De kamers zullen openen op 1 oktober 2018. De gelijkvloerse afdeling met 17 kamers zal aansluiten bij de bestaande gelijkvloerse afdeling.  Dit is een afdeling voor mensen die in een gesloten kader dienen te verblijven. De bewoners van de kamer 001 tot 010 uit het oude gedeelte van het gelijkvloers zullen verhuizen naar de nieuwe kamers zodra goedkeuring wordt ontvangen. De kamers 001 tot 010 krijgen een nieuwe bestemming als kantoren.  Deze worden na lange tijd her en der verspreid te zijn, eindelijk gecentraliseerd.

Tenslotte is er reeds gestart met de realisatie van een nieuw klooster onder leiding van de raad van de congregatie en is in zeer nauwe samenwerking met de directie van het Woon- en Zorgcentrum.  Het gedeelde tussen de receptie en het bestaande klooster verdwijnt alsook het oude gebouw vaar de Zusters nu verblijven.  Tevens zal een nieuwe kapel gebouwd worden waar het rusthuis gebruik zal van maken.  Het nieuwe zorgklooster wordt verbonden met het rusthuis, lege flats van de Zusters zullen later gebruikt worden als assistentiewoningen en het gelijkvloers zal dienst doen als dagverzorgingscentrum. Op 19 januari 2018 werd dit project gedoopt met de naam “De bedding”.

Op 15 oktober 2019 verlieten de Zusters het oude gebouw en namen hun intrek in De Bedding. Het oude gebouw waar de Zusters voorheen verbleven, werd in november 2019 afgebroken.

In het voorjaar 2020 werd het project afgerond met de aanleg van een parking vooraan voor familie en bezoekers WZC De Linde.

Op 1 januari 2021 ontving WZC De Linde een erkenning voor 16 assistentiewoningen in het gebouw De Bedding.